Peter: 068 152 468
info@popolnsluh.si

“Delo”

Poskrbite za svoj sluh pravočasno!

“Delo”

delo - zaščita sluha po meri za industrijo

Delodajalec mora zagotoviti, da pristojna oseba oceni hrup, ga izmeri, kadar je potrebno, da ugotovi, če so delavci izpostavljeni škodljivemu hrupu. Za delavce, ki so izpostavljeni škodljivemu hrupu, mora zagotoviti varnostne ukrepe.
Delodajalec mora pri določanju varnostnih ukrepov iz prejšnjega odstavka dati prednost kolektivnim varnostnim ukrepom pred posameznimi. To načelo uresničuje tako, da:
– izbere ustrezne proizvodne postopke in delovno opremo;
– zmanjša raven hrupa, zlasti pri virih;
– omeji prosto širjenje hrupa in zmanjša odmevnost delovnih prostorov;
– odredi uporabo primerne in ustrezne varovalne opreme za varovanje sluha.
Ocene in meritve iz prvega odstavka je potrebno opraviti pri obstoječem stanju, pri novih ali rekonstruiranih delovnih objektih oziroma delovni opremi ter ob vseh spremembah, ki vplivajo na povečanje tveganja zaradi izpostavljenosti delavcev hrupu.

VIR: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/29434